Announcement
Chung Yuan News

最新消息

13.Mar.2020

105-2 專題講座第五場-新世紀的土木工程師─ 土木工程與工程師的演變

f1493006665031
講員:謝震輝 副總經理
講題:新世紀的土木工程師─土木工程與工程師的演變
時間:106年04月26日(三)15:00~17:00
地點:土木講堂
SHARE:

Categories